Noen definisjoner

Nedenforstående er i det vesentligste hentet fra skatteområdet. Imidlertid er det iOt.prp. nr. 29 (1995-96) om ny lov om folketrygdogså tatt inn noen definisjoner, nemlig arbeidstaker (§1-8), freelancer (§1-9), og selvstendig næringsdrivende (§ 1-10).

NÆRINGSVIRKSOMHET - Vilkårene for å anse en virksomhet som næring er at virksomheten:

 1. innebærer aktivitet,
 2. tar sikte på å ha en viss varighet
 3. har et visst omfang,
 4. er egnet til å gi overskudd og
 5. drives for eierens regning og risiko

Det stilles ikke krav til at eieren av virksomheten personlig deltar i driften for at virksomheten skal anses som næring.

Grensen mellom næringsvirksomhet og arbeid for lønn/annen arbeidsgodtgjørelse utenfor næring, går i skattemessig henseende som oftest på spørsmål om virksomheten drives for skatteyterens egen regning og risiko. Ved avgjørelsen av dette spørsmålet vil det reelle forholdet mellom oppdragsgiver og skatteyteren være avgjørende.

Blant annet vil følgende momenter trekke i retning av næringsvirksomhet:

 1. skatteyteren har flere oppdragsgivere samtidig eller etter hverandre
 2. skatteyteren har eget kontor/produksjonslokale m.v.
 3. oppdragsgiver har ikke den faglige instruksjonsmyndighet
 4. oppdragsgiver har ikke den administrative instruksjonsmyndighet
 5. avregning skjer i faste beløp, ikke pr. tidsenhet
 6. oppdragsgiver dekker ikke skatteyderens utgifter i tillegg til arbeidsgodtgjørelsen
 7. skatteyder holder materialer o.l
 8. skatteyderen har egne driftsmidler
 9. skatteyderen har egne ansatte
 10. oppdraget omfatter bare et bestemt arbeid og er ikke avgrenset i tid
 11. skatteyderen har rett til å stille med andre enn seg personlig
 12. oppdragsgiveren kan reklamere på arbeidsresultatet
Kontraktører

Kontraktører er ikke noe entydig begrep. Det dreier seg om selvstendig næringsdrivende som tar arbeidsoppdrag som underentreprenører. De er registrert i merverdiavgifts-registeret. For å kunne aksepteres som selvstendig oppdragstakere må de ha påtatt seg et selvstendig oppdrag med juridisk og faktisk ansvar for egen utførelse. Dersom det er avtalt fastpris for oppdraget taler det for at det foreligger et underentreprenørforhold. Det samme gjelder dersom arbeidet er provisjonsbasert og hvor vedkommende selv dekker utgiftene ved arbeidet. Forholdet til folketrygden og skattemyndighetene vil dessuten være av betydning. Det må altså foretas en konkret vurdering av om det er et kamuflert arbeidstakerforhold eller om det dreier seg om oppdrag som underentreprenør. Av rettspraksis i skatterettslig henseende kan vises til lagmannsrettsdom inntatt iUtv. 1984 s.305.Likeledes RG 1997 s. 303 (Borgarting lagmannsretts dom av 8. mai 1996) som gjaldt budbil for IL-X Ellers er dom inntatt iRT 1994 s.1094av interesse (selvstedig oppdragsforhold) og likeledesRT 1990 s.903(ansett som ansettelsesforhold). En dom inntatt i RG 1984 s.1044gjaldt en selger og vedkommendes rett etter ferieloven (ble ansett som arbeidstaker).