Selvstendige oppdragstakere - avgrensning mot arbeidstakere

Denne fremstillingen tar sikte på å bidra til å avklare når man står overfor et arbeidsgiver/arbeidstakerforhold som utløser forsikringsplikt etter YFORSL.

En arbeidsgiver har forsikringsplikt i henhold til YFORSL overfor sine arbeidstakere. Den som engasjerer en selvstendig oppdragsmottaker har imidlertid ikke slik forsikringsplikt. Det er derfor viktig å finne frem til hvilke kriterier som er med på å avgjøre om det er et arbeidstakerforhold eller et oppdragsforhold. Det er forsøkt å finne frem til kilder som kan bidra til en slik avklaring. Hovedvekten er derfor lagt på å gi en henvisning til og gjengivelse av kilder og momenter som fremkommer i disse.