2002-03 - Refusjon RTV

Sirkulære 2002-03

Til medlemmene:

REFUSJONSORDNINGEN FOR TRYGDEUTGIFTER VED YRKESSKADE OG YRKESSYKDOM / INNBETALING TIL RIKSTRYGDEVERKET FRA FORSIKRINGSSELSKAPER SOM HAR HATT ERSTATNINGSUTBETALINGER I 2001

Vi minner om at innbetaling til Rikstrygdeverket har forfall 01.03.2002. Så snart vi mottar oppgave fra Finansnæringens Hovedorganisasjon over hva de enkelte selskaper skal innbetale, vil De omgående bli underrettet av oss.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad