2002-10 - Reassuranse

Sirkulære nr. 2002-10

Til medlemmene:

Yrkesskadeforsikringsforeningens reassuranseavdekning av ansvar for uforsikret arbeidsgiver - terminering av XL-kontrakt

Som kjent har Yrkesskadeforsikringsforeningen avdekket sitt ansvar etter Yrkessskadeforsikringsloven ved en XL-reassuranse med limit NOK 60 mill. årlig aggregert xs NOK 20 mill. årlig aggregert med en franchise på NOK 1 mill. pr skadehendelse.

Yrkesskadeforsikringsforeningens reassuranseavdekning har vært diskutert i styret, som antar at det vil være billigere for medlemsselskapene å søke å få dekket sitt ansvar som deltager i foreningen på sine egne reassuransekontrakter fremfor at foreningen selv skal kjøpe reassuranse. Behovet for å avvikle kontrakten underbygges ytterligere ved at flere av medlemsselskapene allerede i dag har avdekket sitt bruttoansvar som deltager i foreningen eller står den for egen regning. Gjeldende kontrakt løper ut 1. mai 2002 og vil bli forsøkt fornyet frem til 31. desember 2002 for så å bli terminert på lik linje med løpende reassuransekontrakt for Trafikkforsikringsforeningen. Dersom vi må forlenge den for ett år, frem til 1. mai 2003, vil det bli gitt beskjed om dette.

Det er viktig at medlemsselskapenes reassuranseavdeling blir gitt informasjon om denne omleggingen slik at det hensynstas i forbindelse med deres fornyelse av egne reassuransekontrakter. Skulle det være motforestilling til denne fremgangsmåte og løsning, imøtesees svar innen utløpet av mars 2002.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Jan G. Knudsen

adm. direktør