2002-13 - Referat fra årsmøtet

Sirkulære 2002-13

Til medlemmene

Årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen ble avholdt mandag den 11. mars 2002 i Finansnæringens Hus. Nedenfor følger protokoll fra årsmøtet.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad

 

Protokoll fra årsmøtet i YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN.

År 2002, den 11. mars ble årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen avholdt i dens lokaler i Finansnæringens Hus i Oslo. Til stede: Styrets medlemmer: Fredrik Kaltenborn, Olav Alstad, Øivind Flatner, Jan Stople og Christina Farmen. Dessuten møtte adm. direktør Jan Gunnar Knudsen, Tore Tenold, Atle Vie og Per Kåre Herredsvela.

Møtet ble i medhold av §4, 4. ledd i vedtektene, ledet av styrets formann, Fredrik Kaltenborn. Jan Gunnar Knudsen foretok opprop.

Følgende selskaper var representert:

Gjensidige NOR Forsikring.......v/P.K. Herredsvela representerende 15 stemmer

If Skadeforsikring NUF............v/Olav Alstad " 14 "

Sparebank1 Skadeforsikring......v/Tore Tenhold " 7 "

Vesta Forsikring....................v/Jan Stople " 13 "

Vital Forsikring v/Fredrik Kaltenborn " 3 "

52 av i alt 79 stemmer var således representert.

Møteleder refererte innkallelsen og dagsordenen til årsmøtet med vedlegg som var sendt ut 22. februar 2002.§3 om Formål og virksomhet hører ikke hjemme i denne innkallingen. For øvrig fremkom det ingen innvendinger mot innkallelsen eller dagsordenen hvorved årsmøtet ble ansett lovlig innkalt og satt. Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble enstemmig valgt Jan Stople.

Til behandling forelå:

  1. Årsberetning og regnskap for 2001 Årsberetning og regnskap for 2001 ble enstemmig godkjent.
  2. Trafikkforsikringsforeningens organisasjonsmessige tilhørighet Styrets formann orienterte om den gjennomførte integrasjonen av YFF og FNH på den administrative siden og besvarte spørsmål.
  3. Styrets forslag til endring i vedtektene Styrets formann kommenterte kort de forslåtte vedtektsendringene og henviste for øvrig til de utsendte dokumentene.

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til styrets forslag hvoretter innleveringsfristen for oppgave over opptjent premie i vedtektenes §9 siste setning strykes. Paragrafen blir heretter lydende: "Erstatninger som Foreningen utbetaler i henhold til §7 i lov om yrkesskadeforsikring og driftskostnader i tilknytning til Foreningens virksomhet skal utlignes på medlemmene i forhold til deres opptjente premie (før reassuranse) i direkte yrkesskadeforsikring i vedkommende skadeår."

Årsmøtet sluttet seg enstemmig til styrets forslag om at det opprettes en ny §12 lydende: "Et medlem kan melde seg ut av Foreningen når det ikke lenger opptjener yrkesskadeforsikringspremie etter yrkesskadeforsikringsloven. Utmeldelsen skal skje skriftlig til styret i rekommandert sending og skjer med virkning fra utløpet av det året utmeldelsen er inngitt.

Et medlem som har trådt ut av foreningen hefter for de forpliktelser det har pådratt seg som medlem og er pliktig til, dersom ikke annet er avtalt, å stille sikkerhet, godkjent av styret for sine forpliktelser. Et uttredende medlem har ikke krav på andel av foreningens eventuelle kapital. Eksisterende §12 om voldgift blir ny §13. 4. Valg av medlemmer til styret Valgkomitéens innstilling ble gjennomgått. Følgende styremedlemmer stod på valg: Fredrik Kaltenborn, Olav Alstad, Jan Stople og Øyvind Flatner. Fredrik Kaltenborn og Jan Stople har gitt beskjed om at de ikke ønsker gjenvalg. Dessuten har Olaf Løberg og Christina Farmen ønsket å gå ut av styret etter ett års funksjonstid etter siste valg.

  • Olav Alstad og Øyvind Flatner ble gjenvalgt.
  • Som etterfølger etter Fredrik Kaltenborn, Vital velges Lars Fritzø, Jernbanepersonalet Forsikring Gjensidige.
  • Som etterfølger etter Jan Stople, Vesta Forsikring velges Atle Vie, Vesta Forsikring.
  • Som etterfølger etter Christina Farmen, SpareBank1 Skadeforsikring velges Tore Tenold, Sparebank1 Skadeforsikring for ett år (suppleringsvalg).
  • Som etterfølger etter Olaf Løberg, GjensidigeNor Forsikring velges Per Kåre Herredsvela, GjensidigeNor Forsikring for ett år (suppleringsvalg). Olav Alstad, If Skadeforsikring ble valgt til styrets formann. Alle valg var enstemmige.

Olav Alstad takket Jan Stople og Christina Farmen for innsatsen som styremedlemmer. Avslutningsvis takket Olav Alstad den avtroppende styreformannen Fredrik Kaltenborn for lang og engasjert innsats til foreningens beste og overrakte ham i den anledning en gave på vegne av foreningen. Fredrik Kaltenborn kvitterte med en takketale.

Mer forelå ikke til behandling hvoretter protokollen ble lest opp, enstemmig godkjent og undertegnet.

Fredrik Kaltenborn Jan Stople