2002-15 - Yrkesskadeforsikringslovens § 5

Sirkulære 2002-15

Til medlemmene:

YRKESSKADEFORSIKRINGSLOVEN § 5 - ENDRING AV PRAKSIS

Det var tidligere uklart hvilket selskap som skulle behandle saker hvor yrkesskaden/-sykdommen i tid var omfattet av loven i henhold til §21 (skade konstatert/oppdaget etter lovens krafttredelse 01.01.1990), men hvor første faktiske legebesøk lå forut for ikrafttredelsestidspunktet. For å løse denne uklarheten ble selskapene enige om en praksis hvoretter kostnadene skal bæres av det selskap som hadde forsikringen: - på det tidspunkt skadelidte første gang konstaterte skaden i §5's betydning etter lovens ikrafttredelse. - på arbeidsgiveren fra 01.01.1990 når den skadelidte var sammenhengende sykemeldt pga. yrkesskaden fra 1989 til 1990, forutsatt at skadelidte for øvrig omfattes av Yforsl., jfr. §21. Dersom skadelidte på det tidspunkt han søkte lege første gang etter 01.01.1990, var ansatt hos en uforsikret arbeidsgiver, bærer YFF kostnadene.

Forståelsen av yrkesskadeforsikringsloven § 5 har vært vurdert av Borgarting lagmannsrett i dom av 21. desember 2001, som legger til grunn at ovennevnte saker skal meldes til og behandles av Yrkesskadeforsikringsforeningen, som igjen vil fordele utgiftene på medlems-selskapene på vanlig måte Fagutvalg personskade har på bakgrunn av dommen besluttet å forlate den omforenede praksis og følge de anvisninger dommen gir. Dette medfører at alle nye saker som meldes selskapene f.o.m. 02.05.2002, skal sendes til Yrkesskadeforsikringsforeningen for behandling.

Saker som er meldt selskapene før forannevnte tidspunkt, ferdigbehandles på vanlig måte i overensstemmelse med den tidligere omforenede praksis.

Med vennlig hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Jan G Knudsen

adm. direktør