2002-16 - Reassuranse

Sirkulære 2002-16

Til medlemmene

Oslo, 30.09.2002

Yrkesskadeforsikringsforeningens reassuransedekning av ansvar for uforsikret arbeidsgiver - terminering av XL-kontrakt Vi viser til vårt sirkulære 2002-10. Vi minner om at reassuranseavtalen utløper 31.12.2002, slik at medlemsselskapene selv må ordne med reassuranse for sin andel i Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad