2003-02 - Refusjon RTV

Sirkulære 2003-02

Til medlemmene

Oslo, 21.01.2003

REFUSJONSORDNINGEN FOR TRYGDEUTGIFTER VED YRKESSKADE OG YRKESSYKDOM / INNBETALING TIL RIKSTRYGDEVERKET FRA FORSIKRINGSSELSKAPER SOM HAR HATT ERSTATNINGSUTBETALINGER I 2002

Vi minner om at innbetaling til Rikstrygdeverket har forfall 01.03.2003. Så snart vi mottar oppgave fra Finansnæringens Hovedorganisasjon over hva de enkelte selskaper skal innbetale, vil De omgående bli underrettet av oss.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad