2003-03 - Refusjon for 2002

Sirkulære 2003-03

Til medlemmene

Oslo, 23.01.2003

REFUSJON FOR 2002 - YRKESSKADEFORSIKRING

Vedlagt følger brev av 08.01.2003 med vedlegg fra Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Helga Kolstad

Vedlegg

Til forsikringsselskaper som tegner yrkesskadeforsikring Att.: økonomiansvarlig Dato: 08.01.2003 Vår ref.: 2003/00015 SPA/ORE Deres ref.: REFUSJON FOR 2002 - YRKESSKADEFORSIKRING Etter gjeldende forskrifter skal alle forsikringsgivere av yrkesskadeforsikring betale refusjon til Rikstrygdeverket (RTV) etter nærmer regler. RTV har avtale med Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) om at YFF administrerer dette, som videre har delegert innsamling og registrering av data til Skadepolitisk avdeling i Finansnæringens Hovedorganisasjon. Vi vedlegger skjema NFF.S301 som benyttes ved beregning av refusjon til Rikstrygdeverket i forbindelse med yrkesskadeforsikring. Utfylt skjema bes returnert oss innen 10. februar 2003. Vi gjør oppmerksom på at ordningen er både lovbestemt og har relativt store økonomiske konsekvenser for selskapene, og det er følgelig viktig at beregningsgrunnlaget er korrekt. Oppgaven er vanskelig å korrigere i ettertid. Vi ber derfor om at økonomiansvarlig i selskapet attesterer den. Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede. Med vennlig hilsen FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON Skadepolitisk avdeling Steinar Holm Sjefaktuar Vedlegg Utfylt skjema returneres til: Finansnæringens Hovedorganisasjon Att: Steinar Holm P.b. 2473 Solli 0202 OSLO NFF.S301 Statistikk over utbetalte erstatninger i yrkesskadeforsikring Selskap: ____________________ Utbetalingsår: 2002 NB! Refusjon til RTV skal ikke inngå i tallene for utbetalt erstatning. Skadeår Utbetalt erstatning i alt Herav Yrkesulykke Herav Yrkessykdom 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Sum Jeg bekrefter at oppgaven er korrekt ........................................................ Begreper og definisjoner. Med betalte erstatninger menes erstatninger betalt i utbetalingsåret uansett når skaden inntraff, ble konstatert eller ble anmeldt. Med utbetalingsår menes det år erstatningen ble betalt. Med skadeår menes det år skaden inntraff eller ble konstatert. (Konstatert i forbindelse med yrkessykdom.) De utbetalinger som skal summeres er alle erstatningsutbetalinger som selskapet foretar på forsikringer tegnet i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 65. Det er bare beløp for dekninger under lovens forsikringsplikt jfr §3 som skal summeres. Dersom arbeidsgiver har tegnet tilleggsdekninger utover lovens krav skal ikke utbetalinger generert av tilleggsdekningen medtas. Refusjon betalt til RTV skal ikke medtas i beløpene. Oppgaven er lovbestemt og skal undertegnes av økonomiansvarlig i selskapet. 1/3