2004-01 - Refusjon RTV

Sirkulære 2004-01

Til medlemmene

Oslo, 07.01.2004

 

REFUSJONSORDNINGEN FOR TRYGDEUTGIFTER VED YRKESSKADE OG YRKESSYKDOM / INNBETALING TIL RIKSTRYGDEVERKET FRA FORSIKRINGSSELSKAPER SOM HAR HATT ERSTATNINGSUTBETALINGER I 2003

Vi minner om at innbetaling til Rikstrygdeverket har forfall 01.03.2004. Så snart vi mottar oppgave fra Finansnæringens Hovedorganisasjon over hva de enkelte selskaper skal innbetale, vil De omgående bli underrettet av oss.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Wenche Bekkevold