2004-05 - Årgangsresultat for YFF

Sirkulære 2004-05

Til medlemmene

Attn.:
Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje Yrkesskade

Oslo, 17. desember 2004

ÅRGANGSRESULTAT FOR YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Vi har nå gjennomgått skadereservene for løpende skader (RBNS). IBNR-avsetningene er vurdert av vår aktuar. I tabellen nedenfor, som viser det enkelte årgangsresultatet. Visse endringer i utbetalt og RBNS må påregnes frem til årsskiftet.

I tabellen er det ikke tatt hensyn til regressinnbetalinger slik at resultatene kan karakteriseres som konservativt anslått. De kan imidlertid benyttes av de selskapene som allerede nå har behov for å beregne sin andel for 2004 for deltagelse i det erstatningsansvar Yrkesskadeforsikringsforeningen har for uforsikret arbeidsgiver. De endelige tall vil være klare omkring 15. januar 2005.

ÅRGANG

UTBETALT

RBNS

IBNR

ANSLÅTT ÅRSRES.

TIDLIGERE INNKALT

1990

12.556.000

20.000.000

20.000.000

52.556.000

15.354.000

1991

8.276.000

2.250.000

800.000

11.326.000

7.975.000

1992

20.659.000

400.000

1.700.000

22.759.000

16.975.000

1993

8.790.000

500.000

900.000

10.190.000

6.975.000

1994

5.464.000

1.800.000

900.000

8.164.000

5.000.000

1995

7.068.000

3.000.000

1.500.000

11.568.000

4.000.000

1996

5.192.000

3.500.000

1.500.000

10.192.000

5.000.000

1997

6.384.000

0

1.300.000

7.684.000

4.500.000

1998

2.907.000

700.000

900.000

4.507.000

3.500.000

1999

2.483.000

900.000

1.000.000

4.383.000

4.000.000

2000

594.000

6.500.000

2.500.000

9.594.000

2.000.000

2001

683.000

4.300.000

2.200.000

7.183.000

3.000.000

2002

2.172.000

3.300.000

4.500.000

9.972.000

2.000.000

2003

1.360.000

3.200.000

5.500.000

10.060.000

0

2004

50.000

1.500.000

8.500.000

10.050.000

0

Den høye avsetningen på 1990 årgangen, er en konsekvens av den såkalte Borgartingdommen, som medfører at alle krav som ble meldt til medlemsselskapene i YFF etter 2. mai 2002 overføres til YFF når konstateringstidspunkt etter Yrkesskadeforsikringsloven § 5 lå forut for 1990, men hvor skaden etter § 21 var å anse som konstatert etter 1990.

Hvert selskap må avsette i regnskapet i forhold til sin andel av premieinntekten (opptjent premie) i yrkesskadeforsikring for hvert år hensyn tatt til hva som allerede er innbetalt gjennom tidligere innkallinger. Siste tilgjengelig tall for opptjent premie i yrkesskadeforsikring for samtlige medlemsselskaper er tallene per 31.12.2003 som viser kr. 2.352.630.180.

Skulle det være noen spørsmål i forbindelse med dette sirkulæret, kan henvendelse rettes til

Wenche.Bekkevold@fnh.noeller på telefon 22 04 86 03.

Med vennlig hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Jan Gunnar Knudsen

adm. direktør