2005-02 Innkallelse til Årsmøte i Yrkesskadeforsikirngsforeningen

Sirkulære nr. 2005 - 02

Til medlemmene

INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE I YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Årsmøtet avholdes onsdag 6. april 2005 kl. 11.00 i foreningens lokaler i Hansteensgt. 2, Oslo.

DAGSORDEN

1. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2004

Årsberetningen følger vedlagt.

  1. Styrets forslag til endring i vedtektenes:

§§ 4 og 6.

Se vedlagte innstilling fra styret.

3. Valg av medlemmer til styret

Se vedlagte innstilling fra Bransjestyre risiko og skade som er valgkomité.

Oslo, den 17. mars 2005

Styret