2005-03 Uforsikrede arbeidsgivere

Til poliseansvarlig i forsikringsselskaper som tegner yrkesskadeforsikring og forsikringsmeglere som megler slik forretning til utlandet.

Oslo, den 13. desember 2005

Uforsikrede arbeidsgivere

 1. Oppsummering
 2. Innsamling av opplysninger om arbeidsgivere som har tegnet yrkesskadeforsikring. Forsikringsselskaper sender Yrkesskadeforsikringsforeningen oversikt i excel-format over arbeidsgivere inneholdende organisasjonsnummer og navn som har slik forsikring. Det samme gjelder for forsikringsmeglere som har meglet slik forretning til utlandet. Svarfrist 23. desember 2005.

 3. Bakgrunn
 4. Som kjent ble lovbestemt yrkesskadeforsikring innført 01.01.1990. Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har som garantifond frem til 31.12.2004 fått meldt i alt 1.038 skader der arbeidsgiveren ikke har tegnet yrkesskadeforsikring. Disse skadene representerer erstatningsutbetalinger på samlet kr. 127,6 mill. I tillegg kommer avsetninger til inntrufne, men ikke meldte skader med kr. 53,7 mill.

  Antallet meldte skader varierer mellom 70 til 100 skader per år. Dette tallet er i seg selv ikke spesielt høyt, men det er grunn til å tro at mørketallet ikke er ubetydelig. Bakgrunnen for denne påstanden er at vi har kjennskap til flere tilfeller der skadelidt arbeidstaker trekker sitt krav mot YFF når vedkommende blir kjent med at YFF vil gjøre regress gjeldende mot arbeidsgiveren. Årsaken til dette er at arbeidstakeren ikke ønsker å komme på kant med sin arbeidsgiver. I tillegg kommer de tilfellene der arbeidstaker og arbeidsgiver ordner opp seg imellom og da sannsynligvis med et lavere beløp enn det loven foreskriver.

 5. Gjennomførte forberedelser
 6. Med støtte i Forsikringsutvalget der If, Vesta, Gjensidige og Sparebank1 er representert, samt støtte i Styret i Yrkesskadeforsikringsforeningen, vi vil derfor nå gjennomføre en krysskjøring av Enhetsregisteret og forsikringsselskapenes/forsikringsmeglernes kunderegistre for å skaffe oss en oversikt over antallet uforsikrede arbeidsgivere, hvilken bransje de representerer og den geografiske fordeling. Etter at dataene er analysert vil informasjon som kan identifisere de uforsikrede arbeidsgivere bli slettet. Opplysningene for øvrig vil bli benyttet i en opplysningskampanje overfor de aktuelle bransjeforeningene med sikte på å få redusert antallet uforsikrede arbeidsgivere.

  Saken har vært forelagt Datatilsynet som utaler: "Opplysninger om uforsikrede arbeidsgivere, herunder hvilken bransje de representerer og geografisk fordeling, vil i henhold til ovennevnte mest sannsynlig falle utenfor personopplysningslovens virkeområde………I den grad opplysninger om et enkeltpersonforetak ikke bare kan knyttes til foretaket, men også til den fysiske personen som driver foretaket, kan de likevel omfattes av loven."

  Vi fortolker Datatilsynets utsagn dithen at vi har ryggdekning for å gjennomføre vår undersøkelse.

  Det er en selvfølge at den kundeinformasjon som Yrkesskadeforsikringsforeningen mottar blir behandlet konfidensielt og ikke tilflyter andre forsikringsselskaper. Informasjonen vil under enhver omstendighet bli slettet når undersøkelsen er gjennomført.

 7. Opplysninger som innhentes

Vi har i samarbeid med Enhetsregisteret, If Skadeforsikring, Vesta Forsikring, Gjensidige Forsikring og Sparebank1 Skadeforsikring kommet frem til at følgende opplysninger skal innhentes fra Enhetsregisteret:

* enhetens fullstendige navn

* organisasjonsnummer

* organisasjonsform (AS, ANS, ASA, ENK osv)

* forretningsadresse

* næringskoder(r) (basert på NACE-standarden

* anmerkning om enheten er registrert i AA-registeret

Fra forsikringsselskapene og forsikringsmeglere trenger vi ikke mer enn:

* organisasjonsnummer

* forsikringstakerens/arbeidsgiverens fullstendige navn.

Det er i denne forbindelse viktig at, dersom det er tale om konserner hvor morselskapet står som forsikringstaker, å få med organisasjonsnummer og navn på de underliggende datterselskaper. Som nevnt skal forsikringsmeglerne kun gi oss oversikt overfor forretning som er meglet til utlandet.

Ovennevnte informasjon bes sendt oss i excel-format slik at slik at det blir enkelt å vaske mot utskriften fra Enhetsregisteret som inneholder ca. 744.000 foretak.

Vi ber om at uttrekket gjøres innen 23. desember 2005 og sendes oss elektronisk umiddelbart under e-postadressen:

jan.gunnar.knudsen@fnh.no

På forhånd takk.

Med hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Jan Gunnar Knudsen

adm. direktør