2005-04 Årgangsresultat for YFF

Sirkulære 2005-04

Til medlemmene

Attn.:
Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje Yrkesskade

Oslo, 23. desember 2005

ÅRGANGSRESULTAT FOR YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Vi har nå gjennomgått skadereservene for løpende skader (RBNS). IBNR-avsetningene er vurdert av vår aktuar og vært forelagt Fagutvalg Aktuar Skade. I tabellen nedenfor vises det enkelte årgangsresultatet. Visse endringer i utbetalt og RBNS må påregnes frem til årsskiftet. Det er tatt ikke tatt hensyn til regressinnbetalinger. Tallmaterialet gir imidlertid en god indikasjon på det enkelte årgangsresultat og kan benyttes av de selskapene som allerede nå har behov for å beregne sin andel av skadeerstatningskostnadene for 2005 for deltagelse i Yrkesskadeforsikringsforeningen. De endelige tall vil være klare omkring 30. januar 2006.

Tall i NOK 1.000

ÅRGANG

UTBETALT

RBNS

IBNR

ANSLÅTT ÅRGANGSRES

TIDLIGERE INNKALT

1990

16.425

23.500

20.000

59.925

15.350

1991

8.350

500

450

9.300

7.975

1992

20.675

2.825

1.400

21.900

16.975

1993

8.300

450

700

9.450

6.975

1994

6.125

700

675

7.500

5.000

1995

8.300

200

1.025

9.525

4.000

1996

5.275

3.700

1.350

1.325

5.000

1997

6.425

300

1.200

7.925

4.500

1998

2.950

325

700

3.975

3.500

1999

2.600

2.050

1.150

4.800

4.000

2000

1.100

3.075

1.225

5.400

2.000

2001

1.700

4.400

2.125

8.225

5.000

2002

4.075

2.875

3.000

9.950

4.000

2003

1.425

3.600

5.000

10.250

2.000

2004

1.050

2.050

6.925

10.025

3.000

2005

300

4.025

7.650

11.975

0

Den høye avsetningen på 1990 årgangen, er som tidligere nevnt, en konsekvens av den såkalte Borgartingdommen, som medfører at alle krav som ble meldt til medlemsselskapene etter 2. mai 2002 overføres til YFF når konstateringstidspunkt etter Yrkesskadeforsikringsloven § 5 lå forut for 1990, men hvor skaden etter § 21 var å anse som konstatert etter 1990. I tillegg er det tatt noe hensyn til at ytterligere grupper av arbeidstakere varsler om senskader, slik som dykkere og arbeidere på oljeinstallasjoner i Nordsjøen.

Hvert selskap må avsette i regnskapet i forhold til sin andel av premieinntekten (opptjent premie) i yrkesskadeforsikring for hvert år hensyn tatt til hva som allerede er innbetalt gjennom tidligere innkallinger. Siste tilgjengelig tall for opptjent premie i yrkesskadeforsikring for samtlige medlemsselskaper er tallene per 31.12.2004 som viser kr. 2.568.911.000.

Skulle det være noen spørsmål i forbindelse med dette sirkulæret, kan henvendelse rettes til

Wenche.Bekkevold@fnh.no. Hun er for tiden sykemeldt, men vil kunne svare på e-posthenvendelser.

Med vennlig hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Jan Gunnar Knudsen

adm. direktør