2006-02 Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen

Sirkulære 2006-02

Til medlemmene

Attn.:
Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje Yrkesskade

Oslo, 21. desember 2006

ÅRGANGSRESULTAT FOR YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Vi har nå gjennomgått skadereservene for løpende skader (RBNS). IBNR-avsetningene er vurdert av vår aktuar. I tabellen nedenfor vises det enkelte årgangsresultatet. Visse endringer i utbetalt og RBNS må påregnes frem til årsskiftet. Det er tatt ikke tatt hensyn til regressinnbetalinger. Tallmaterialet gir imidlertid en god indikasjon på det enkelte årgangsresultat og kan benyttes av de selskapene som allerede nå har behov for å beregne sin andel av skadeerstatningskostnadene for 2006 for deltagelse i Yrkesskadeforsikringsforeningen. De endelige tall vil være klare rundt månedsskiftet januar/februar 2007.

Tall i NOK 1.000

ÅRGANG

UTBETALT

RBNS

IBNR

ANSLÅTT ÅRGANGSRES

TIDLIGERE INNKALT

1990

20.300

25.800

14.000

60.100

15.350

1991

8.500

700

400

9.600

7.975

1992

20.800

2.600

1.200

24.600

16.975

1993

8.600

0

500

9.100

6.975

1994

6.300

1.000

600

7.900

5.000

1995

8.300

700

900

9.700

4.000

1996

5.600

2.900

1.000

9.500

5.000

1997

6.600

200

1.000

7.800

4.500

1998

3.000

600

700

4.300

3.500

1999

3.000

2.400

1.200

6.600

4.000

2000

1.500

1.800

800

4.100

2.000

2001

1.800

6.300

2.300

10.400

5.000

2002

5.100

2.700

2.700

10.500

4.000

2003

2.600

3.000

2.500

8.100

6.000

2004

3.600

2.000

3.300

8.900

8.000

2005

2.000

3.600

5.400

11.000

0

2006

0

400

9.600

10.000

0

Den høye avsetningen på 1990 årgangen, er som tidligere nevnt, en konsekvens av den såkalte Borgartingdommen, som medfører at alle krav som ble meldt til medlemsselskapene etter 2. mai 2002 overføres til YFF når konstateringstidspunkt etter Yrkesskadeforsikringsloven § 5 lå forut for 1990, men hvor skaden etter § 21 var å anse som konstatert etter 1990. I tillegg er det tatt noe hensyn til at ytterligere grupper av arbeidstakere varsler om senskader, slik som dykkere og arbeidere på oljeinstallasjoner i Nordsjøen.

Hvert selskap må avsette i regnskapet i forhold til sin andel av premieinntekten (opptjent premie) i yrkesskadeforsikring for hvert år hensyn tatt til hva som allerede er innbetalt gjennom tidligere innkallinger. Siste tilgjengelig tall for opptjent premie i yrkesskadeforsikring for samtlige medlemsselskaper er tallene per 31.12.2005 som viser kr. 2.696.039.834.

Skulle det være noen spørsmål i forbindelse med dette sirkulæret, kan henvendelse rettes til

Wenche.Bekkevold@fnh.no.

Med vennlig hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

 

Jan Gunnar Knudsen

adm. direktør