2007-02 Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen

Sirkulære 2007-02

Til medlemmene

Attn.: Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje Yrkesskade

ÅRGANGSRESULTAT FOR YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Vi har nå gjennomgått skadereservene for løpende skader (RBNS) og IBNR-avsetningene er vurdert av vår aktuar. I tabellen nedenfor vises det enkelte årgangsresultatet. Visse endringer i utbetalt og RBNS må påregnes frem til årsskiftet. Det er tatt ikke tatt hensyn til regressinnbetalinger. Tallmaterialet gir imidlertid en god indikasjon på det enkelte årgangsresultat og kan benyttes av de selskapene som allerede nå har behov for å beregne sin andel av skadeerstatningskostnadene per 2007 for deltagelse i Yrkesskadeforsikringsforeningen. De endelige tall vil være klare rundt månedsskiftet januar/februar 2008.

Tall i NOK 1.000

ÅRGANG

UTBETALT

RBNS

IBNR

ANSLÅTT ÅRGANGSRES

TIDLIGERE INNKALT

1990

26.400

26.400

12.300

63.100

17.350

1991

8.600

400

300

9.300

7.975

1992

20.800

400

800

22.000

16.975

1993

8.600

400

500

9.500

6.975

1994

6.300

1.000

500

7.900

5.000

1995

9.000

200

700

9.900

4.000

1996

5.600

7.200

1.300

14.100

5.000

1997

6.600

200

800

7.600

4.500

1998

3.100

1.200

600

4.900

3.500

1999

3.100

1.800

900

5.800

7.000

2000

1.700

2.100

800

4.600

7.000

2001

3.000

6.500

2.400

11.900

7.000

2002

5.200

3.500

2.600

11.300

6.000

2003

3.500

4.000

2.600

10.100

6.000

2004

4.000

3.500

3.200

10.700

7.000

2005

2.800

4.000

3.900

10.700

4.000

2006

100

3.100

6.800

10.000

2.300

2007

0

1.000

9.000

10.000

0

Den høye avsetningen på 1990 årgangen, er som tidligere nevnt, en konsekvens av den såkalte Borgartingdommen, som medfører at alle krav som ble meldt til medlemsselskapene etter 2. mai 2002 overføres til YFF når konstateringstidspunkt etter Yrkesskadeforsikringsloven § 5 lå forut for 1990, men hvor skaden etter § 21 var å anse som konstatert etter 1990. Dessuten er det tatt noe hensyn til at ytterligere grupper av arbeidstakere varsler om senskader, slik som dykkere og arbeidere på oljeinstallasjoner i Nordsjøen.

Hvert selskap må avsette i regnskapet i forhold til sin andel av premieinntekten (opptjent premie) i yrkesskadeforsikring for hvert år hensyn tatt til hva som allerede er innbetalt gjennom tidligere innkallinger. Siste tilgjengelig tall for opptjent premie i yrkesskadeforsikring for samtlige medlemsselskaper er per 31.12.2006 som viser kr. 2.812.694.267

Skulle det være noen spørsmål i forbindelse med dette sirkulæret, kan henvendelse rettes til

Wenche.Bekkevold@fnh.no .

Med vennlig hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Jan Gunnar Knudsen

adm. direktør