2008 - 03 YFF funksjonsutsetter skadebehandlingen til Van Ameyde Norway AS fra 01. januar 2009

YFFs styre har besluttet å funksjonsutsette YFFs skadeoppgjørsfunksjon med unntak for kasteballsaker som fortsatt skal behandles av YFF.
Etter en anbudsrunde med 5 tilbydere, besluttet styret å tildele oppdraget til Van Ameyde Norway AS. YFF vil fremdeles stå som ansvarlig for all skadebehandling og YFFs skadeoppgjørspolicy og servicemål vil bli ivaretatt.

Ordningen vil tre i kraft 1. januar 2009 og innebærer at erstatningskrav som YFF er ansvarlig for, fra dette tidspunkt skal sendes til:

Van Ameyde Norway AS
Postboks 865 Sentrum
0104 Oslo

E-post: tff@vanameyde.no
Telefon: 22002015
Telefaks: 22002010

Med hilsen
YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN
Roger Stenseth
ass. fagdirektør