2008 - 04 Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen

Sirkulære 2008-04 ÅRGANGSRESULTAT FOR YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Att.: Selskapets fag- og regnskapsansvarlig  for bransje Yrkesskade

Vi har nå gjennomgått skadereservene for løpende skader (RBNS) og  IBNR-avsetningene er vurdert av vår aktuar. I tabellen nedenfor vises det enkelte årgangsresultatet. Visse endringer i utbetalt og RBNS må påregnes frem til årsskiftet. Det er tatt ikke tatt hensyn til regressinnbetalinger. Tallmaterialet gir imidlertid  en god indikasjon på det enkelte årgangsresultat og kan benyttes av de selskapene som allerede nå har behov for å beregne sin andel  av skadeerstatningskostnadene per 2008 for deltagelse i Yrkesskadeforsikringsforeningen. De endelige tall vil være klare rundt månedsskiftet januar/februar 2009.

Tall i NOK 1.000


ÅRGANG UTBETALT RBNS IBNR

ANSLÅTT

ÅRGANGSRES.

TIDLIGERE

INNKALT

1990 27.253 43.200 14.000 84.453 17.354
1991   8.703          2      200   8.905   7.975
1992 17.148          0      700 17.848 16.975
1993   7.019   1.100             400   8.519   6.975
1994   4.606      400      400   5.406   5.000
1995   7.601      200      600   8.401   4.000
1996   7.159 12.600   1.600 21.359   5.000
1997   5.543      200      700   6.443   4.500
1998   3.181   1.500      600   5.281   3.500
1999   2.646      300      600   3.546   7.000
2000   2.742   1.400      800   4.942   7.000
2001   5.152   1.400   1.400   7.952   7.012
2002   6.639   3.200   2.400 12.239   4.125
2003   4.149   2.700   2.200   9.049   6.000
2004   4.773   3.100   2.900 10.773   9.000
2005   3.611   6.400   4.400 14.329   5.000
2006   1.842   3.200   3.000   8.042   9.000
2007     -471   7.500   7.300 14.329   5.000
2008          6   1.800 10.300 12.106          0

 

Den høye avsetningen på 1990 årgangen, er som tidligere nevnt, en konsekvens av den såkalte Borgartingdommen, som medfører at alle krav som ble meldt til medlemsselskapene etter 2. mai 2002 overføres til YFF når konstateringstidspunkt etter Yrkesskadeforsikringsloven § 5 lå forut for 1990, men hvor skaden etter § 21 var å anse som konstatert etter 1990.  Det meldes flere saker enn tidligere antatt i kjølvannet av Borgartingsdommen, og vi må forvente at det vil fortsette. Basert på meldemønsteret og de beløpene vi ser til nå, har vi anslått at det vil komme 14 nye saker med en snitterstatning på en mill. Det gir en IBNR på 14 mill.

Hvert selskap må avsette i regnskapet i forhold til sin andel av premieinntekten (opptjent premie) i yrkesskadeforsikring for hvert år hensyn tatt til hva som allerede er innbetalt gjennom tidligere innkallinger. Siste tilgjengelig tall for opptjent premie i yrkesskadeforsikring for samtlige medlemsselskaper er per 31.12.2007 som viser  kr. 3.047.290.678.

Skulle det være noen spørsmål i forbindelse med dette sirkulæret, kan henvendelse rettes til Wenche.Bekkevold@fnh.no.

Med vennlig hilsen
YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN
Jan Gunnar Knudsen
adm. direktør