2008-02 Protokoll fra årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen

Til medlemmene

Protokoll fra årsmøtet i YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN.

År 2008, den 17. april ble årsmøte i Yrkesskadeforsikringsforeningen avholdt i dens lokaler i Finansnæringens Hus i Oslo.

Til stede: Styrets medlemmer: Paal Adam, Olav Alstad, Erling Falk, Atle Vie, Lars Fritzø, Mari-Ann Wetrum og Øyvind Flatner. Dessuten møtte adm. direktør Jan Gunnar Knudsen.

Møtet ble i medhold av §4, 4. ledd i vedtektene, ledet av styreleder, Paal Adam.

Jan Gunnar Knudsen foretok opprop. Følgende selskaper var representert:

SELSKAP
REPRESENTANT
ANTALL STEMMER

GjensidigeNOR Forsikring
Paal Adam
17


Olav Alstad
12

Sparebank1 Skadeforsikring
Erling Falk
4

TrygVesta Forsikring
Atle Vie
11

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidige
Lars Fritzø
1

Oslo Forsikring
Mari-Ann Westrum
2


47 av i alt 81 stemmer var representert i henhold til liste som vedlegges protokollen.

Møteleder refererte innkallelsen til årsmøtet og dagsordenen med vedlegg som var sendt ut 28. mars 2008. Det fremkom ingen innvendinger mot innkallelsen eller dagsordenen hvorved årsmøtet ble ansett lovlig innkalt og satt.

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble enstemmig valgt Atle Vie.

Til behandling forelå:

1. Årsberetning og regnskap for 2007

Møteleder la til grunn at årsberetning og regnskap for 2007 var lest på forhånd av de tilstedeværende og stillet seg åpen til å svare på spørsmål. Styrets årsberetning og regnskap for 2005 ble enstemmig godkjent.

2. Valg av medlemmer til styret

Valgkomitéens innstilling ble gjennomgått av styreleder. Følgende styremedlemmer stod på valg:

Olav Alstad, If Skadeforsikring,
Lars Fritzø, Jernbanepersonalet Forsikring Gjensidig,
Atle Vie, TrygVesta Forsikring,
Øyvind Flatner, FNH
Alle de uttredende medlemmene ble enstemmig gjenvalgt for en periode av 2 år.

Mer forelå ikke til behandling hvoretter protokollen ble lest opp, enstemmig godkjent og undertegnet.

Paal Adam Atle Vie