2009-03 Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen

Sirkulære 2009-03 ÅRGANGSRESULTAT FOR YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Att.: Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje Yrkesskade

Vi har nå gjennomgått skadereservene for løpende skader (RBNS) og  IBNR-avsetningene er vurdert av vår aktuar. I tabellen nedenfor vises det enkelte årgangsresultatet. Visse endringer i utbetalt og RBNS må påregnes frem til årsskiftet. Det er  ikke tatt hensyn til regressinnbetalinger. Tallmaterialet gir imidlertid en god indikasjon på det enkelte årgangsresultat og kan benyttes av de selskapene som allerede nå har behov for å beregne sin andel av skadeerstatningskostnadene per 2009 for deltagelse i Yrkesskadeforsikringsforeningen. De endelige tall vil være klare rundt månedsskiftet januar/februar 2010.

Tall i NOK 1.000


Årgang Utbetalt RBNS IBNR Anslått
årgangsres.
Tidligere
innkalt
1990 33.400 50.500 10.000 93.900 21.900
1991   8.677      600      100   9.377   7.975
1992 20.833          0      400 21.233 16.975
1993   6.547   1.100      300   7.947   6.975
1994   9.066   1.290      300 10.656   5.000
1995   9.065      200      500   9.765   4.000
1996 12.839   3.100   1.000 16.939   5.000
1997   6.629      600      600   7.829   4.500
1998   3.390   2.860      600   6.850   3.500
1999   3.580          0      400   3.980   7.000
2000   3.034      530      600   4.164   7.000
2001   5.522   1.580   1.300   8.402   7.012
2002   6.756   3.800   2.400 12.956   4.000
2003   7.291      950   2.200 10.441   6.000
2004   7.368   2.080   2.800 12.248   9.000
2005   4.527  12.270   4.200 20.997 10.000
2006   3.508   2.240   2.800   8.548   8.000
2007     180   7.900   6.100 14.180 13.300
2008       56   1.300   7.700   9.056   3.500
2009       33      400 10.500 11.366          0

Den høye avsetningen på 1990 årgangen, er som tidligere nevnt, en konsekvens av den såkalte Borgartingdommen. Denne  medfører at alle krav som ble meldt til medlemsselskapene etter 2. mai 2002 overføres til YFF når konstateringstidspunkt etter Yrkesskadeforsikringsloven § 5 lå forut for 1990, men hvor skaden etter § 21 var å anse som konstatert etter 1990.  Det meldes fremdeles flere saker enn tidligere antatt i kjølvannet av Borgartingsdommen. Basert på dette samt usikkerhet vedrørende konsekvensen av dom i HR i desember 2009 (Tinitusdommen), anslås samlet IBNR på 10 mill.

Hvert selskap må avsette i regnskapet i forhold til sin andel av premieinntekten (opptjent premie) i yrkesskadeforsikring for hvert år hensyn tatt til hva som allerede er innbetalt gjennom tidligere innkallinger. Siste tilgjengelig tall for opptjent premie i yrkesskadeforsikring for samtlige medlemsselskaper er per 31.12.2008 som viser kr.3.093.805.445

Skulle det være noen spørsmål i forbindelse med dette sirkulæret, kan henvendelse rettes til Wenche.Bekkevold@fno.no.

Med vennlig hilsen
YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN
Wenche Bekkevold
Regnskapssjef