2010-03 Kasteballavtalen-endring og ajourføring

Sirkulære nr. 2010-03       

Kasteballavtalen – endring og ajourføring
Kasteballavtalen trådte i kraft 01.02.2001 og flere av våre medlemmer har tiltrådt denne på forskjellige tidspunkt.
 
Endring - suspensjon av foreldelse
Med bakgrunn i beslutning i Fagutvalg personskade (FUP) 03.12.09 er kasteballavtalen tilføyd følgende ny ordlyd under avtalens pkt 3.:

Dersom saken ved melding til et yrkesskadeforsikringsselskap eller YFF ikke allerede er foreldet, suspenderes løpende foreldelsesfrister overfor de selskaper som har tiltrådt avtalen inntil det ansvarsbetingende konstateringstidspunkt er avklart.

Ny kasteballavtale med nevnte endring følger vedlagt. Ikrafttredelse 01.07.2010.

Ajourføring – selskapstilslutning
1. Eksisterende avtale
Det er behov for å få ajourført oversikten over hvilke selskaper som er tilsluttet den eksisterende avtalen, se vedlagte pdf-dokument. Melding om hvilket selskap og tidspunkt for tilslutningen bes meddelt YFF.

2. Ny avtale – ikrafttredelse 01.07.2010
Selskapene inviteres til å tilslutte seg den nye avtalen. Melding om tilslutning bes meddelt YFF.

Selskapene bes under henvisning til sirkulære 2010-03 vennligst gi YFF tilbakemelding om ovennevnte 2 punkter på infocentre@fno.no.
Frist 10.06.2010.

 

Med hilsen
YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN
Roger Stenseth
seksjonsdirektør

20100507142937959.pdf

20100507143020541.pdf