2010-04 Kasteballavtalen-selskapstilslutning ny avtale

Sirkulære 2010-04

Kasteballavtalen – selskapstilslutning ny avtale

Med bakgrunn i beslutning i Fagutvalgt personskade (FUP) 03.12.09 er kasteballavtalen tilføyd ny ordlyd under avtalens pkt.3:

Dersom saken ved melding til et yrkesskadeforsikringsselskap eller YFF ikke allerede er foreldet, suspenderes løpende foreldelsesfrister overfor de selskaper som har tiltrådt avtalen inntil det ansvarsbetingende konstateringstidspunkt er avklart.


Følgende selskaper har tilsluttet seg den nye avtalen som trådte i kraft 01.07.2010:

Alpha Insurance A/S
Alpha Insurance A/S c/o Gaia Insurance A/S
Codan Forsikring A/S
Enterprise Insurance Company plc. c/o Crawford & Company (Norway) AS
Frende Skadeforsikring
Gjensidige Forsikring
If Skadeforsikring NUF
Industriforsikring AS
International Insurance Company of Hannover LTD c/o HSH Forsikringskontor
Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig
KLP Skadeforsikring AS
Landbruksforsikring AS
NEMI Forsikring AS
OBOS Skadeforsikring AS
Oslo Forsikring AS
Protector Forsikring ASA
SpareBank 1 Skadeforsikring AS
Telenor Forsikring AS
Tennant Forsikring NUF
Terra Skadeforsikring AS
Tryg Forsikring NUF
Unison Forsikring ASA
Vital Forsikring ASA


Med hilsen
YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN
Elisabeth Broch