2011-01 Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen

Att.: Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje yrkesskade


Skadereservene for løpende skader (RBNS) og IBNR-avsetningene er gjennomgått og vurdert av vår aktuar. I tabellen nedenfor vises det enkelte årgangsresultatet. Visse endringer i utbetalt og RBNS må påregnes. Det er ikke tatt hensyn til regressinnbetalinger. Tallmaterialet gir imidlertid en god indikasjon på det enkelte årgangsresultat og kan benyttes av de selskapene som nå har behov for å beregne sin andel av skadeerstatningskostnadene per 2010 for deltagelse i Yrkesskadeforsikringsforeningen. De endelige tall vil være klare rundt månedsskiftet januar/februar 2011.

 

YFF får fremdeles meldt flere skader på 1990 årgangen enn tidligere antatt hvilket også reflekterer den høye avsetningen.  Det er hovedsakelig to forhold som bidrar: 

  1. Borgartingdommen, som medfører at alle krav som ble meldt til medlemsselskapene etter 2. mai 2002 overføres til YFF når konstateringstidspunkt etter yrkesskadeforsikringsloven § 5 lå forut for 1990, men hvor skaden etter § 21 var å anse som konstatert etter 1990.  
  2. Tinnitusdommen av desember 2009, bidrar ytterligere til antall 1990-saker.

Samlet IBNR for 1990 er økt til kr. 15 mill.

Hvert selskap må avsette i regnskapet i forhold til sin andel av fremieinntekten (opptjent premie) i yrkesskadeforsikring for hvert år hensyn tatt til hva som allerede er innbetalt gjennom tidligere innkallinger. Siste tilgjengelig tall for opptjent premie i yrkesskadeforsikring for samtlige medlemsselskaper er per 31.12.2009 som viser  
Kr. 3.019.437.443,-.

Spørsmål i forbindelse med dette sirkulæret kan rettes til Wenche.Bekkevold@fno.no.

Med vennlig hilsen
YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Wenche Bekkevold
Regnskapssjef