2011-04 Innkallelse til ekstraordinært årsmøte i Trafikkforsikringsforeningen (TFF) og Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF)

Til medlemmene


De ekstraordinære årsmøter avholdes onsdag 12. oktober 2011 kl. 10.00 i Finansnæringens Hus, Hansteensgt.2, Oslo, møterom 109.

DAGSORDEN:
Valg av nytt styremedlem i TFF og YFF
Styret består i dag av styreleder og 5 styremedlemmer og har følgende sammensetning:

• Lars Fritzø, Jernbanepersonalet Forsikring Gjensidig, styreleder
• Margrethe Aflangrud, If Skadeforsikring
• Marianne Sundvall, Gjensidige Forsikring
• Atle Vie, Tryg Forsikring
• Benedikte Vinjum, Protector Forsikring
• Henning Østrem, Sparebank1 Forsikring

Etter foreningenes vedtekter kan styret bestå av styreleder og inntil 6 styremedlemmer. Det er ønskelig å utvide styret slik at maksimumsgrensen nås.

Bransjestyre risiko og skade foreslår som valgkomité overfor foreningenes årsmøter at følgende nytt styremedlem velges:

• Tom Sørli, Codan Forsikring

 

                                      Oslo, 22. september 2011
                                                     Styret