2012 - 04 Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen

Att.: Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje yrkesskade

Skadereservene for løpende skader (RBNS) og IBNR-avsetningene er gjennomgått og vurdert av vår aktuar. I tabellen nedenfor vises det enkelte årgangsresultatet. Visse endringer i utbetalt og RBNS må påregnes frem til årsskiftet. Driftskostnader, renter og regressinnbetalinger er ikke tatt med. Tallmaterialet gir imidlertid en god indikasjon på det enkelte årgangsresultat og kan benyttes av de selskapene som nå har behov for å beregne sin andel av skadeerstatningskostnadene per 2012 for
deltagelse i Yrkesskadeforsikringsforeningen. De endelige tall vil fremkomme i note til regnskapet.

Hvert selskap må avsette i regnskapet i forhold til sin andel av premieinntekten (opptjent premie) i yrkesskadeforsikring for hvert år hensyn tatt til hva som allerede er innbetalt gjennom tidligere innkallinger. Siste tilgjengelig tall for opptjent premie i yrkesskadeforsikring for samtlige medlemsselskaper er per 31.12.2011 som viser

kr. 2.917.558.532,-

Dersom du er usikker på om ditt selskaps økonomiansvarlig har fått dette sirkulæret, ber vi om at du sender ham/henne det for sikkerhets skyld.

Ev. henvendelser om sirkulæret kan rettes til tff@fno.no

Med vennlig hilsen

YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN