2012-01 Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen

Att.: Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje yrkesskade

Skadereservene for løpende skader (RBNS) og IBNR-avsetningene er gjennomgått og vurdert av vår aktuar. I tabellen nedenfor vises det enkelte årgangsresultatet. Visse endringer i utbetalt og RBNS må påregnes. Driftskostnader, renter og regressinnbetalinger er ikke tatt med. Tallmaterialet gir imidlertid en god indikasjon på det enkelte årgangsresultat og kan benyttes av de selskapene som nå har behov for å beregne sin andel av skadeerstatningskostnadene per 2010 for deltagelse i Yrkesskadeforsikringsforeningen. De endelige tall vil være klare rundt månedsskiftet januar/februar 2011.

Hvert selskap må avsette i regnskapet i forhold til sin andel av premieinntekten (opptjent premie) i yrkesskadeforsikring for hvert år hensyn tatt til hva som allerede er innbetalt gjennom tidligere innkallinger. Siste tilgjengelig tall for opptjent premie i yrkesskadeforsikring for samtlige medlemsselskaper er per 31.12.2010 som viser
kr. 2 981 333 885.

Spørsmål i forbindelse med dette sirkulæret kan rettes til Wenche.Bekkevold@fno.no.

Med vennlig hilsen
YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

Wenche Bekkevold
Regnskapssjef