2013 - 1 Innkalling til årsmøte

Årsmøtet avholdes torsdag 18. april 2013 kl. 10.15 i Finansnæringens Hus, Hansteensgt. 2, Oslo, møterom 104.

DAGSORDEN

  1. Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2012
    Årsberetningen og regnskap følger vedlagt.
  2. Valg av medlemmer til styret

Styrene i TFF har i øyeblikket følgende sammensetning:
• Lars Fritzø, Jernbanepersonalet Forsikring Gjensidig, styreleder (ikke på valg i 2013)
• Margrethe Aflangrud, If Skadeforsikring (ikke på valg i 2013)
• Egil Rollheim, DNB Skadeforsikring (ikke på valg i 2013)
• Marianne Sundvall, Gjensidige Forsikring (på valg)
• Tom Sørli, Codan Forsikring (på valg)
• Atle Vie, Tryg Forsikring, (ikke på valg i 2013)
• Henning Østrem, Sparebank1 Forsikring (trer ut av styret)

Bransjestyre risiko og skade foreslår som valgkomité for årsmøtet i Yrkesskadeforsikringsforeningen, at følgende personer velges:

• Marianne Sundvall, Sparebank1 Forsikring, velges for 2 år
• Tom Sørli, Codan Forsikring, velges for 2 år
• Erlend Willand-Evensen., Gjensidige Forsikring, velges for 2 år

         3.     Valg av revisor

Revisor for 2012 har vært BDO v/statsautorisert revisor Norunn Byrkjeland.
Styret foreslår gjenvalg.

 

Oslo, 3. april 2013
Styret