2013 - 3 Voldgiftsdom: Hvem er arbeidsgiver & ansvarlig?

Det er i noen tilfeller ikke helt klart hvem som har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Spesielt gjelder dette der arbeidskraften er utleid av bemanningsselskap.

Det foreligger nå en voldgiftsdom i forhold til dette. Dommen gjelder en sak mellom ACE Insurance & Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Dommen ligger som vedlegg i høyre marg.