2013 - 4 Årgangsresultat for Yrkesskadeforsikringsforeningen


Att.: Selskapets fag- og regnskapsansvarlig for bransje yrkesskade


Skadereservene for løpende skader (RBNS) og IBNR-avsetningene er gjennomgått og vurdert av vår aktuar.

Tabellen med beregninger ligger som pdf-fil i høyre marg.

Visse endringer i utbetalt og RBNS må påregnes frem til årsskiftet. Driftskostnader, renter og regressinnbetalinger er ikke tatt med. Tallmaterialet gir imidlertid en god indikasjon på det enkelte årgangsresultat og kan benyttes av de selskapene som nå har behov for å beregne sin andel av skadeerstatningskostnadene per 2013 for deltagelse i Yrkesskadeforsikringsforeningen. De endelige tall vil fremkomme i note til regnskapet.

Hvert selskap må avsette i regnskapet i forhold til sin andel av premieinntekten (opptjent premie) i yrkesskadeforsikring for hvert år hensyn tatt til hva som allerede er innbetalt gjennom tidligere innkallinger.

Gå inn i avregningssystemet (påloggingsinformasjon sendt ut tidligere denne uken) får å se selskapets egen andel.

Dersom du er usikker på om ditt selskaps økonomiansvarlig har fått dette sirkulæret, ber vi om at du sender ham/henne det for sikkerhets skyld.

Ev. henvendelser om sirkulæret kan rettes til tff@fno.no


Med vennlig hilsen
YRKESSKADEFORSIKRINGSFORENINGEN

YFF | tff@fno.no | Tlf. 23 28 42 00