2015 - 1 Konstateringstidspunkt ved følgeskade & forverring, YFSL §§ 5 og 21


Styret i YFF har fattet vedtak om konstateringstidspunkt ved følgeskade og forverring  som endrer praksis i forholdt til styrevedtaket fra 2013.


I styremøte i YFF 11.12.2014 ble følgende vedtak fattet:

Man legger tidspunktet for første legebesøk til grunn uansett. Dette samsvarer med yskl § 5. I så fall vil det være YFF som står ansvaret hvis første legebesøk er før 1990 uavhengig av når forverringen fant sted. 
 
For ordens skyld presiseres at for saker som allerede er avgjort etter styrevedtaket som har vært gjeldende i et års tid, vil det ikke være tale om gjenopptak.

I vedlegget kan dere lese en skjematisk oversikt over YFFs behandlingsmetodikk i denne typen saker.