2016 - 1 Innkalling til årsmøte i YFF

Årsmøtet avholdes torsdag 28. april 2016 kl. 09.00 i Finansnæringens Hus, Hansteensgt. 2, Oslo, møterom 104.

DAGSORDEN

1.      Godkjennelse av årsberetning og regnskap for 2015
Årsberetningen og regnskap følger vedlagt.

2.      Valg av medlemmer til styret

Styret har i dag følgende sammensetning:

-    Marianne Sundvall, Sparebank1 Forsikring, leder

-    Margrethe Aflangrud, If Skadeforsikring

-    Tom Sørli, Codan Forsikring

-    Atle Vie, Tryg Forsikring

-    Erlend Willand-Evensen, Gjensidige Forsikring

-    Tor Åge Schei, Protector forsikring

-    Lars Døviken, Nemi forsikring

Forslag om endring i styreform for Yrkesskadeforsikringsforeningen

Trafikkforsikringsforeningen (TFF) og Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har i dag ett felles styre, felles styremøter. I tillegg ivaretar også dette styret Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki (YFAR). Dette har vært en løsning som vært praktisert med godt hell i mange år.

I forbindelse med at myndighetene tar sikte på å legge om dagens årsavgift for motorvogn til å bli en Trafikkforsikringsavgift som skal kreves inn fra forsikringsselskapene, har styret i TFF/YFF måtte engasjere seg relativt mye i denne problemstillingen.

Dette skyldes to forhold: For det første vil TFFAuto få en enda større betydning som database for forsikringsopplysninger i forhold til behovet for å kunne kreve inn trafikkforsikrings-avgiften, og for myndighetenes kontrollbehov i forbindelse med denne avgiftsinnkrevingen. For det andre forventes det at antall uforsikrede kjøretøy vil øke og det vil bli behov for å sette inn tiltak for å motvirke dette. Det arbeides derfor med å implementere en ordning som skal forsøke å ivareta de fremtidige utfordringene.

Dagens styre i TFF/YFF har derfor besluttet at de vil foreslå for årsmøtet at dagens samordnende styrefunksjoner opphører og det velges to separate styrer. Ett styre for TFF og ett styre for YFF som også vil bli styre for YFAR.

Av vedtektene framkommer at styrerepresentantene skal velges for 2 år, men av hensyn til nødvendig rullering av styremedlemmene, foreslår styret for årsmøtet at enkelte representanter velges for ett år med mulighet for gjenvalg.

På denne bakgrunn foreslår Bransjestyre risiko og skade som valgkomité for årsmøtet i Yrkesskadeforsikringsforeningen, følgende ny styresammensetning:


-    Margrethe Aflangrud, If Skadeforsikring, velges for 1 år.

-    Tor Åge Schei, Protector Forsikring, velges for 2 år

-    Giske F. Smedvik, Tryg Forsikring, velges for 1 år

-    Ole Petter Holthe, DNB Livsforsikring, velges for 2 år.

-    Terje Rustad, Sparebank 1 Forsikring, velges for 1 år

-    Tone Sejnæs Eilertsen, Gjensidige Forsikring, velges for 2 år

Margrethe Aflangrud, If Skadeforsikring, foreslås som styreleder


3. Valg av revisor

Revisor for 2015 har vært Ernst & Young v/statsautorisert revisor Øystein Grønsveen Olsrud.

Styret foreslår at revisor gjenvelges.

Møtedeltakelse bes meldt på forhånd til tff@fno.no innen 22. april 2016. Vennligst angi navn på deltaker og selskap.

Oslo, 13. april 2016
Styret