Personvern

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) utfører flere lovpålagte oppgaver som krever personopplysninger. 

Vi har utarbeidet denne Personvernerklæringen for å:

  • vise hvordan YFF respekterer og beskytter ditt privatliv

  • forklare hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine

  • fortelle deg hvilke rettigheter du har

Formålet med behandlingen

Avgjøre krav på erstatning, utbetaling av erstatning.

Hvilke personopplysninger behandles?

Navn, adresse, personnummer, skatteopplysninger (økonomi), kontonummer, helseopplysninger.

Rettslig grunnlag

Lov om yrkesskadeforsikring generelt (spesielt § 7) og skadeserstatningsloven av 13. juni 1969 nr 26 kap 3.

Hvor hentes opplysningene fra?

Den registrerte selv, primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, NAV, skatteetaten.

Hvem utleveres de til?

Politi, forsikringsselskap, spesialist, databehandler, NAV.

Hvor lagres/arkiveres opplysningene?

Vi oppbevarer informasjon hos vår databehandler Atea med de sikkerhetstiltak som behandling av sensitive personopplysninger krever.

Når slettes opplysningene?

20 år etter endt behandling (sak avsluttes).

Rutiner for inngående post

Lagres i arkivsystem. Dokumenter adressert til virksomhetene overleveres uåpnet til de ansatte i virksomheten som er ansvarlige for disse behandlingene for videre håndtering i samsvar med rutinene for den enkelte behandling.

Rutiner for utgående post

Fysiske dokumenter sendes i posten i lukket konvolutt. Postsendinger som inneholder fødselsnummer skal være utformet slik at nummeret ikke er tilgjengelig for andre enn adressaten.

Rutiner for elektronisk forsendelse

YFF benytter krypteringsløsninger for elektronisk forsendelse for å hindre tilgang for uvedkommende.

Rutiner for oppbevaring

Dokumenter som inneholder sensitiv informasjon oppbevares i låsbare skap. Arkiverte saker oppbevares i låst arkiv.

Makulering av dokumenter

YFF oppbevarer kun dokumenter som er nødvendig for vår saksbehandling. Unødvendige dokumenter med sensitiv informasjon blir makulert så snart det lar seg gjøre.

Informasjonskapsler

YFF.no bruker informasjonskapsler (cookies). 

Behandlingsansvarlig

YFF er behandlingsansvarlig ved administrerende direktør Geir R. Trulserud.

Dine rettigheter

Som registrert har du rett til innsyn i de opplysningene vi behandler om deg, og du har i visse tilfeller krav på å få opplysninger rettet eller slettet.

Det er Datatilsynet som er klageinstans dersom du mener vi ikke behandler dine opplysninger på en lovmessig måte, og du har rett til å klage til dem.