Kasteballavtalen

Avtale om regulering av yrkesskader/yrkessykdommer hvor det er uklart hvilket forsikringsselskap som har forsikringsdekningen på konstateringstidspunktet.

1. Formål

Denne avtalen er opprettet mellom Yrkesskadeforsikringsforeningen (heretter kalt YFF) og de tilsluttede selskaper (heretter kalt selskapene). Avtalen regulerer det forhold som oppstår når konstateringstidspunktet ved yrkesskade/yrkessykdom kan omfattes av ett av to eller flere selskapers ansvarstid uten at dette har vært mulig å avklare.

Avtalen har som målsetning å forhindre at skadelidt arbeidstaker rammes av slik uenighet mellom selskapene.

I denne avtalen har etterlatte ved arbeidstakers død tilsvarende rettigheter som skadelidte arbeidstaker.

2. Informasjonsplikt

Når et selskap hevder at det er fri for ansvar som følge av at konstateringstidspunktet faller utenfor forsikringstiden, forplikter selskapet seg til å informere skadelidte om muligheten for å bringe saken inn for YFF etter denne avtalen. Forpliktelsen omfatter samtlige selskaper som blir involvert i den enkelte skadesak.

Så vel skadelidt som impliserte selskaper kan kreve at skadebehandlingen overføres YFF dersom ingen selskap erkjenner ansvar etter Yrkesskadeforsikringslovens § 5.

3. Saksbehandling

Når skadesaken overføres YFF etter bestemmelsene i pkt. 2, igangsetter YFF normal saksbehandling uavhengig av selskapenes uenighet om ansvarstiden. Så snart det under saksbehandlingen avklares et ansvarsbetingende konstateringstidspunkt, overføres den videre saksbehandling til ansvarserkjennende selskap. Dersom saken ved melding til et yrkesskadeforsikringsselskap eller YFF ikke allerede er foreldet, suspenderes løpende foreldelsesfrister overfor de selskaper som har tiltrådt avtalen inntil det ansvarsbetingende konstateringstidspunkt er avklart.

Dersom ansvarlig selskap etter overtagelse av den videre saksbehandling avdekker annet konstateringstidspunkt, er selskapet likevel forpliktet til å fullføre saksbehandlingen og foreta eventuelle erstatningsoppgjør. Selskapet må deretter selv kreve regress av annet ansvarlig selskap.
Dersom skadelidte samtykker, kan den videre saksbehandling overføres til det endelig ansvarlige selskap.

4. Regress/honorar

Ved avslutning av skadesaken eller overføring av denne til ansvarlig selskap, refunderes YFFs totale utlegg.

YFF har selvstendig saksbehandlingsfullmakt innenfor Yrkesskadeforsikringslovens rammer. Ansvarlig selskap er i forhold til dette bundet av YFFs handlinger i den enkelte skadesak.

5. Tvist

Dersom det ved skadens avslutning fortsatt foreligger tvist om endelig konstateringstidspunkt og hvilket selskap som derved er ansvarlig, kan alle berørte parter i denne avtalen kreve tvisten løst ved voldgift. Bestemmelsene i YFFs vedtekter (*) § 12 gjelder tilsvarende for denne avtalen.

Dersom endelig ansvarlig selskap ikke er betalingsdyktig, utlignes skadens utgifter etter YFFs vedtekter § 9.

6. Avtalens varighet

Denne avtalen gjelder fra 1. juli 2010 og omfatter skader anmeldt fra og med denne dato. For skader anmeldt før denne dato, kan avtalen legges til grunn dersom de involverte parter er enige om det. Nye selskaper kan slutte seg til avtalen fra et hvilket som helst senere tidspunkt. Det forutsettes at selskapet er medlem av Yrkesskadeforsikringsforeningen.
Utmelding må skje med 3 måneders skriftlig varsel og får virkning fra 1. januar påfølgende år.

7. Statistikk/oppfølging

YFF har ansvaret for løpende statistikkføring av antall skadesaker for det enkelte selskap. Videre gjennomfører YFF en årlig evaluering av avtalen etter at denne har trådt i kraft. YFF har ansvaret for ajourhold og administrasjon av avtalen.

8. Tiltrådte selskaper

Accelerant Insurance Europe SA/NV
Convex Europe S.A
Eika Forsikring
Euro Accident Liv
Frende Skadeforsikring
Gjensidige Forsikring
Granne forsikring
If skadeforsikring
Industriforsikring
JBF Forsikring Gjensidig
KLP skadeforsikring AS
KNIF Trygghet forsikring
Landbruksforsikring AS
Ly forsikring AS
Oslo Forsikring
Protector forsikring ASA
QBE Europe SA/NV
Storebrand Livsforsikring
Storebrand skadeforsikring
Tryg Forsikring
YouPlus Livsforsikring NUF

Tidligere avtale (2001 - 2010)