Personvern

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) utfører flere lovpålagte oppgaver som krever personopplysninger.

Vi har utarbeidet denne Personvernerklæringen for å:

  • vise hvordan YFF respekterer og beskytter ditt privatliv

  • forklare hvordan og hvorfor vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene dine

  • fortelle deg hvilke rettigheter du har

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har som oppgave å administrere og behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere. Etter Lov om yrkesskadeforsikring § 7 har arbeidstaker rett til erstatning fra "de forsikringsgiverne som tilbyr yrkesskadeforsikring etter loven" dersom vedkommendes arbeidsgiver var uforsikret da skaden eller sykdommen ble konstatert, jfr. §§ 5 og 6. Forsikringsgiverne representeres da ved Yrkesskadeforsikringsforeningen.

Formålet til YFF er derfor å oppfylle sine lovpålagte plikter etter lov om yrkesskadeforsikring, herunder administrere og behandle krav på erstatning og utbetaling av erstatning. Disse lovpålagte oppgavene krever behandling av personopplysninger, og YFF er å ansees som behandlingsansvarlig.

De personopplysninger som behandles til dette formålet er navn, fødselsnummer, kontaktopplysninger, kontoopplysninger og helseopplysninger til den aktuelle arbeidstaker som søker erstatning.

Behandlingsgrunnlaget YFF baserer aktiviteten på er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c, rettslig forpliktelse og artikkel 9 nr. 2 bokstav f. Den rettslige forpliktelsen YFF skal oppfylle er nedfelt i lov om yrkesskadeforsikring generelt (spesielt § 7) og skadeserstatningsloven kap 3.

Personopplysningene hentes fra den registrerte selv ved hjelp av epost eller telefon, og de deles videre med databehandler Advokatfirma Riisa & Co som utfører saksbehandlingen på vegne av YFF. Saksbehandlingen foregår i saksbehandlingssystemet Tia Technology som da også er en databehandler i denne prosessen.

Det er viktig for YFF å verne personopplysningene og behandle dem fortrolig, det benyttes derfor blant annet krypteringsløsninger for elektronisk forsendelse for å hindre tilgang for uvedkommende.

Videre innehar saksbehandlingssystemet de sikkerhetstiltak som behandling av sensitive personopplysninger krever.

Personopplysningene lagres til utløp av foreldelsesfrist for krav om personskade på 20år, ihht personvernforordningen artikkel 17 nr.3 bokstav e.

Den registrerte har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og sletting av personopplysninger som YFF sitter på og til å motta en kopi av personopplysningene i et strukturert, maskinlesbart format. Hvis du ønsker å benytte denne adgangen må du rette en henvendelse til YFF via deres personvernombud på .

Det er Datatilsynet som er klageinstans dersom du mener YFF ikke behandler dine opplysninger på en lovmessig måte, og du har rett til å klage til dem.