YFAR - Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki - personvernerklæring

Yrkesskadeforsikringspoolen for avslåtte risiki (YFAR) er et tilbud til bedrifter som ikke får kjøpt yrkesskadeforsikring hos noen av Finans Norges medlemsselskaper. Dette være seg medlemmer som tilbyr forsikring etter yrkesskadeforsikringsloven. Blir forespørsel om lovpålagt yrkesskadeforsikring avslått av minimum tre medlemsselskap, kan bedriften be om yrkesskadeforsikring gjennom YFAR.

Formålet til YFAR er derfor å oppfylle sine lovpålagte plikter etter lov om yrkesskadeforsikring, herunder å ivareta forsikringsbehov for bedrift med lovpålagt yrkesskadedekning. Disse lovpålagte oppgavene krever behandling av personopplysninger, og YFAR er å ansees som behandlingsansvarlig.

De personopplysninger som behandles til dette formålet er navn og kontaktopplysninger til representanten fra den aktuelle bedriften som ønsker forsikring.

Behandlingsgrunnlaget YFAR baserer aktiviteten på er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c, rettslig forpliktelse. Den rettslige forpliktelsen YFAR skal oppfylle er nedfelt i lov om yrkesskadeforsikring.

Personopplysningene hentes fra den registrerte selv ved hjelp av epost eller telefon, og de deles videre med databehandler Advokatfirma Riisa & Co som utfører saksbehandlingen på vegne av YFAR.

Det er viktig for YFAR å verne personopplysningene og behandle dem fortrolig, det benyttes derfor blant annet krypteringsløsninger for elektronisk forsendelse for å hindre tilgang for uvedkommende.

Personopplysningene lagres til utløp av foreldelsesfrist for krav om personskade på 20år, ihht personvernforordningen artikkel 17 nr.3 bokstav e.

Den registrerte har rett til å be om innsyn, korrigering, begrensning og sletting av personopplysninger som YFAR sitter på og til å motta en kopi av personopplysningene i et strukturert, maskinlesbart format. Hvis du ønsker å benytte denne adgangen må du rette en henvendelse til YFAR via epost til .

Det er Datatilsynet som er klageinstans dersom du mener YFAR ikke behandler dine opplysninger på en lovmessig måte, og du har rett til å klage til dem.