Om YFF

Snekker i arbeid. Foto.
Foto: Photographee.eu/Shutterstock

Lovbestemt yrkesskadeforsikring ble innført 01.01.1990. I medhold av § 7 i lov om yrkesskadeforsikring med forskrift, er de forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring solidarisk ansvarlige når arbeidsgiver har unnlatt å tegne den lovpålagte yrkesskadeforsikringen for sine arbeidstakere. 

Det er også gitt bestemmelse om at erstatningsutbetalingene skal deles mellom forsikringsselskapene i forhold til hvert selskaps siste kalenderårs opptjente premie i yrkesskadeforsikring.

Må være medlem

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) ble stiftet den 26.03.1990 for bl.a. å forestå den praktiske gjennomføringen av ovennevnte bestemmelser.

Alle forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring i Norge plikter i henhold til § 4 i lov om yrkesskadeforsikring å være medlem av YFF. Det gjelder også forsikringsselskaper som har hovedkontor i en annen stat innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, uavhengig av om det skjer ved etablering av filial eller etter bestemmelsene om grenseoverskridende virksomhet.

Slik behandles skadetilfeller

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) har som oppgave å behandle erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere. Dersom du er blitt påført en yrkessykdom eller vært utsatt for yrkesulykke, og din arbeidsgiver ikke har lovpålagt yrkesskadeforsikring, kan du...

About YFF

Vedtekter

Vedtekter for Yrkesskadeforsikringsforeningen med seneste endringer vedtatt på årsmøtet 27. april 2018. Godkjent av Justisdepartementet 23. mai 2018.