Håndverker i arbeid

Om YFF

Lovbestemt yrkesskadeforsikring ble innført 01.01.1990. I medhold av § 7 i lov om yrkesskadeforsikring med forskrift, er de forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring solidarisk ansvarlige når arbeidsgiver har unnlatt å tegne den lovpålagte yrkesskadeforsikringen for sine arbeidstakere.

Det er også gitt bestemmelse om at erstatningsutbetalingene skal deles mellom forsikringsselskapene i forhold til hvert selskaps siste kalenderårs opptjente premie i yrkesskadeforsikring.

Må være medlem

Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF) ble stiftet den 26.03.1990 for bl.a. å forestå den praktiske gjennomføringen av ovennevnte bestemmelser.

Alle forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring i Norge plikter i henhold til § 4 i lov om yrkesskadeforsikring å være medlem av YFF. Det gjelder også forsikringsselskaper som har hovedkontor i en annen stat innenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, uavhengig av om det skjer ved etablering av filial eller etter bestemmelsene om grenseoverskridende virksomhet.