§ 1 - MEDLEMMER

Yrkesskadeforsikringsforeningen, heretter kalt Foreningen, er en sammenslutning av alle forsikringsselskaper som tilbyr yrkesskadeforsikring etter § 4 i lov om yrkesskadeforsikring. Dens forretningssted er Oslo.

Medlemmer som ikke har opptjent premie (før reassuranse) i direkte norsk yrkesskadeforsikring i et kalenderår, regnes som passive medlemmer det året.

§ 2 - MEDLEMMENES PLIKTER

Foreningens medlemmer plikter å delta i Foreningens samlede virksomhet, jfr. § 3.

§ 3 - FORMÅL OG VIRKSOMHET

Yrkesskadeforsikringsforeningen skal:

1. bære ansvaret for yrkesskade og yrkessykdom konstatert hos arbeidstager i arbeid eller under utførelse av verv hos uforsikret arbeidsgiver i henhold til § 7 i lov om yrkes- skadeforsikring,

2. behandle krav om erstatning for de skade- eller sykdomstilfeller som er angitt under nr. 1,

3. koordinere samarbeidet mellom myndighetene og medlemmene, samt mellom medlemmene på områder som faller naturlig innenfor Foreningens virksomhet.

§ 4 - ÅRSMØTE

Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Alle medlemmer kan delta. Årsmøtet holdes hvert år, etter regnskapslovens bestemmelser, innen utgangen av juni måned. Det innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Innkallelsen angir de emner som skal behandles. Årsmøtet behandler styrets beretning og regnskap, foretar valg av styre, herunder styreleder og revisor, og behandler de saker som er besluttet forelagt. Forslag som skal fremlegges for årsmøtet, må være kommet inn til styret innen 01.04.

Styreleder leder årsmøtet.

Styret kan beslutte at ekstraordinært årsmøte skal holdes. Minst 10% av medlemmene kan forlange ekstraordinært årsmøte. Medlemmer innen samme konsern regnes i denne forbindelse som ett medlem. Bestemmelsene i denne paragraf og § 5 gjelder også for ekstraordinært årsmøte.

§ 5 - STEMMERETT M.M.

Bare medlemmer som har opptjent premie (før reassuranse) i direkte norsk yrkesskadeforsikring i foregående kalenderår har stemmerett på årsmøtet. Den som er utpekt av selskapet til å møte på årsmøtet og avgi stemme må enten være fast ansatt i selskapet eller fremlegge skriftlig fullmakt fra det selskap vedkommende representerer. Ingen kan representere mer enn ett selskap, dog kan en representant representere flere selskaper innen samme konsern.

På årsmøtet har medlemmene stemmerett i forhold til opptjent premie (før reassuranse) i direkte norsk yrkesskadeforsikring i foregående kalenderår.

Medlemmenes antall stemmer beregnes slik:

  • Inntil 1% av samlet premie gir én stemme.
  • Inntil 2% av samlet premie gir to stemmer.
  • Inntil 3% av samlet premie gir tre stemmer.
  • Inntil 4% av samlet premie gir fire stemmer.
  • Inntil 6% av samlet premie gir fem stemmer.

Videre gis medlemmene én stemme i tillegg for hver påbegynt 2% av samlet premie utover 6%. Det antall stemmer som fremkommer etter denne beregning er foreningens totale stemmetall. Et medlem eller medlemmer i samme konsern kan ikke avgi stemmer for mer enn 20% av stemmetallet.

Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, dog trenger vedtektsendringer 2/3 flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styrelederens stemme utslaget.

§ 6 - STYRET

Styret leder Foreningens virksomhet. Styret består av styreleder og inntil 6 styremedlemmer. Foreningens adm.direktør er ikke medlem av styret. Adm.direktør har møteplikt og talerett på styremøtene. Styrets medlemmer, herunder styreleder, velges for 2 år og kan gjenvelges. Styreleder kan ikke, etter å ha fungert i 3 sammenhengende perioder, gjenvelges som styreleder før etter tidligst 1 år. Nestleder velges av styret.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslaget.

§ 7 - SKADEREGULERINGSUTVALG OG FORSIKRINGSUTVALG

Styret kan nedsette skadereguleringsutvalg og forsikrings-utvalg. Styret fastsetter utvalgenes arbeidsområde og funksjonstid.

§ 8 - REGNSKAP

Regnskap føres i samsvar med god regnskapsskikk og i henhold til gjeldende lover og forskrifter, samt overensstemmende med de vedtak årsmøtet eller styret fatter.

§ 9 - UTLIGNING

Erstatninger som Foreningen utbetaler i henhold til § 7 i lov om yrkesskadeforsikring og driftskostnader i tilknytning til Foreningens virksomhet skal utlignes på medlemmene i forhold til deres opptjente premie (før reassuranse) i direkte yrkesskadeforsikring i vedkommende skadeår.

§ 10 - FORSKUDD

Foreningens styre kan innkreve forskudd til dekning av Foreningens utlegg og kostnader. Forskudd kan kreves innbetalt innen 14 dager etter påkrav.

§ 11 - REGRESS

Der regress mot et enkelt selskap kan være aktuelt, skal Foreningen løpende orientere selskapet om saksbehandlingen. Det enkelte selskap er forpliktet til å godkjenne de disposisjoner Foreningen har truffet før det var endelig avgjort at skaden skulle belastes selskapet.

§ 12 - UTMELDING

Et medlem kan melde seg ut av Foreningen når det ikke lenger opptjener yrkesskadeforsikringspremie etter yrkesskadeforsikringsloven. Utmeldelsen skal skje ved bekreftet oversendt e-post til yff@finansnorge.no og skjer med virkning fra utløpet av det året utmeldelsen er inngitt.

Et medlem som har trådt ut av Foreningen hefter for de forpliktelser det har pådratt seg som medlem og er pliktig til, dersom ikke annet er avtalt, å stille sikkerhet, godkjent av styret for sine forpliktelser.

Et uttredende medlem har ikke krav på andel av Foreningens eventuelle kapital.

§ 13 - VOLDGIFT

Hvis det oppstår tvist mellom Foreningen og et selskap, avgjøres tvisten ved voldgift. Hvis vedkommende selskap og Foreningen ikke blir enige om hvem som skal overlates voldgiftsvervet, oppnevner Justitiarius i Oslo byrett 3 voldgiftsdommere hvis ikke begge parter er enige om at de kun ønsker en voldgiftsdommer. Voldgiftsretten avgjør med bindende virkning hvorledes omkostningene ved voldgiften fordeles mellom partene, eller om den ene part skal bære disse i sin helhet.