Yrkesskadeforsikring og hjemmekontor

Lov om yrkesskadeforsikring gjelder også ved bruk av hjemmekontor, men vanskelige bevisspørsmål vil kunne oppstå i forhold til om en konkret skade inntraff mens arbeidstakeren var i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Et vilkår for rett til dekning etter lov om yrkesskadeforsikring er at arbeidstakeren har vært utsatt for en arbeidsulykke eller er påført en yrkessykdom. Dette følger av yrkesskadeforsikringsloven (yforsl) § 11. I lovens § 10 stilles krav om at skaden/sykdommen må ha oppstått mens arbeidstakeren var i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden.

Spørsmål om yrkesskadeforsikring og hjemmekontor

Ved spørsmål om yrkesskadedekning ved bruk av hjemmekontor kan du ta kontakt med Yrkesskadeforsikringsforeningen v/advokatfirmaet Riisa & Co på telefon 22 12 15 70 eller på e-post:

Arbeidsstedet vil normalt være stedet hvor arbeidsgiver har sine lokaler, men kan også være andre steder dersom arbeidstakeren utfører arbeid utenfor sitt faste arbeidssted. Dersom arbeidstakeren arbeider hjemmefra vil hjemmekontoret være å anse som arbeidsstedet. Arbeidstiden vil som utgangspunkt være det tidsrommet som arbeidstakeren normalt utfører sitt arbeid. Arbeidstakeren vil også kunne være dekket dersom skaden inntreffer utenfor normalarbeidstiden, men er forutsetning er da at arbeidstakeren rent faktisk utfører arbeid for arbeidsgiveren på skadetidspunktet.

For å sikre arbeidstakeren et forsvarlig arbeidsmiljø har lovgiver valgt å utarbeide en egen forskrift (forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem av 05.07.2002). Av forskriften fremgår at en avtale om hjemmekontor skal inngås skriftlig, og at den skal inneholde bestemmelser om bl.a. arbeidstid, eventuelle bestemmelser om når arbeidstakeren skal være tilgjengelig for arbeidsgiveren mv. En slik skriftlig arbeidsavtale vil også forenkle bevisvurderingen i forhold til om en konkret skade har oppstått i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Forskriften om arbeid i arbeidstakers hjem gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig bruk av hjemmekontor.

Det er imidlertid viktig å være klar over at forskriften er gitt med hjemmel i arbeidsmiljøloven og at den ikke regulerer spørsmålet om rett til erstatning etter lov om yrkesskadeforsikringsloven. Brudd på forskriften, f.eks. brudd på plikten til å inngå skriftlig arbeidsavtale, har derfor ingen betydning for hvorvidt arbeidstakeren er dekket under lov om yrkesskadeforsikring. Arbeidstakere som har gjort avtale (skriftlig eller muntlig) med sin arbeidsgiver om å arbeide hjemmefra vil være dekket dersom arbeidsulykken har inntruffet mens arbeidstakeren var i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Dette gjelder også ved kortvarig eller tilfeldig bruk av hjemmekontor, f.eks. praksisen med bruk av hjemmekontor for å unngå smittespredning under koronapandemien. For å unngå vanskelige bevisspørsmål anbefales likevel å inngå avtale som regulerer arbeidstid og hvor arbeidet skal foregå (hjemmekontoret).

Ved pålagt hjemmekontor er arbeidsstedet midlertidig flyttet til hjemmet, og yrkesskadeforsikringen gjelder også her under utøvelse av arbeid. 
Andre skader som måtte skje i hjemmet når den ansatte ikke utfører jobben sin, regnes ikke som yrkesskade. 

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å vurdere om en skade har skjedd under utøvelse av arbeid eller i fritid. Slike skadetilfeller vurderes individuelt.